top of page

G U N B R I D G E

1990年代後半 YAMA-Bのソロプロジェクトとして始動。

  以降、様々なミュージシャンを迎え断続的に活動を続ける。

2012年初頭 トリオ編成のバンドとして再始動。

2014年初頭 トリオ編成から5人編成に。Toshiyuki (B) Hayato (G) 加入

2015年4月 Toshiyuki (B) 脱退

2015年5月 Naoya(B) 加入

2015年5月 Hideki(Dr)脱退
​2016年7月 Naoya(B)脱退

2016年2月 Tommy(Dr)加入

Issy (G)

 

Blog

Mixi

Twitter

Facebook

Hayato (G)

 

Twitter

Facebook

 

Tommy (Dr)

Twitter

 

bottom of page